Zatrudnianie na podstawie umowy zlecenia

Umowa zlecenia (umowa starannego działania) stanowi przykład umowy cywilnoprawnej. Oznacza to, że jest ona uregulowana w Kodeksie cywilnym (art. 734-751), a nie mają do niej zastosowania przepisy zawarte w Kodeksie pracy. Jakie są jej charakterystyczne cechy? W jaki sposób poprawnie skonstruować treść umowy zlecenia? Jakie strony ją zawierają? Jaka minimalna stawka godzinowa aktualnie obowiązuje? Przeczytaj, co warto wiedzieć o zatrudnieniu na podstawie umowy zlecenia.

Umowa zlecenia – najważniejsze cechy charakterystyczne

Istotą umowy zlecenia jest zobowiązanie się osoby przyjmującej zlecenie (zleceniobiorcy, którym może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna) do wykonania określonej czynności prawnej na rzecz podmiotu dającego zlecenie (zleceniodawcy). W tym przypadku wykonawca nie odpowiada za to, czy uda się osiągnąć pożądany rezultat, ma jednak obowiązek wykonywać swoją pracę sumiennie oraz z należytą starannością.

Za główne elementy umowy zlecenia uznaje się:

  • oznaczenie stron (podanie danych zleceniobiorcy i zleceniodawcy),
  • przedmiot zlecenia (określenie czynności, jaką zleceniobiorca ma wykonać),
  • wysokość wynagrodzenia i sposób jego wypłaty,
  • datę rozpoczęcia i zakończenia umowy,
  • ustalenia fakultatywne,
  • podpisy obu stron.

Dokładne opisanie wskazanych punktów (przede wszystkim tego, na czym polega świadczone zlecenie) jest istotne w przypadku dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz rozstrzygania sporów.

Umowa zlecenia może przyjąć dowolną postać – przepisy nie wymagają zastosowania formy szczególnej. Jednak, aby zagwarantować bezpieczeństwo jednej, jak i drugiej strony, warto uczynić to na piśmie.

Umowa zlecenia w 2022 roku – jaka jest minimalna stawka godzinowa?

Minimalna stawka godzinowa w przypadku umów zlecenia jest corocznie podwyższana w zakresie odpowiadającym wzrostowi minimalnego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Od 1 stycznia 2022 roku jej wysokość wynosi 19,70 złotych brutto (dla porównania w ubiegłym roku było to 18,30 złotych brutto).

Kontrolę w zakresie tego, czy zostaje spełniony obowiązek poprawnego ustalenia oraz wypłaty wynagrodzenia w wysokości nie niższej niż wysokość minimalnej stawki godzinowej może przeprowadzić Państwowa Inspekcja Pracy. Zgodnie z art. 8e Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przedsiębiorca, który wypłaca kwoty niższe od ustalonych przez obowiązujące przepisy prawa, podlega karze grzywny od 1000 do 30000 złotych.

W tym kontekście bardzo ważne jest rzetelne prowadzenie ewidencji czasu pracy. Przed ustalonym w umowie terminem wypłaty wynagrodzenia zleceniobiorca powinien złożyć u zleceniodawcy informację o liczbie rzeczywiście przepracowanych godzin w danym przedziale czasowym. Przepisy nie wskazują w tym przypadku jednego, konkretnego sposobu lub wzoru na potwierdzanie czasu wykonywania zlecenia. Brak sprecyzowania wymogów sprawia, że panuje swoboda w konstruowaniu takiej dokumentacji, jednak dla celów dowodowych najlepiej uczynić to w formie pisemnej (na przykład w postaci danych zamieszczonych w tabeli). Poświadczeniem wiarygodności rejestru godzin realizacji umowy zlecenia powinien stać się podpis złożony tam przez zleceniobiorcę.

Różnice pomiędzy umową zlecenia a umową o pracę – podsumowanie

Jakie cechy odróżniają umowę zlecenia od umowy o pracę? Chodzi przede wszystkim o następujące kwestie: zleceniobiorca nie jest zależny od zleceniodawcy, zlecenie nie jest wykonywane pod zwierzchnictwem (kierownictwem) zleceniodawcy, brak ścisłego wyznaczenia godzin rozpoczynania i zakończenia wykonywania zlecenia, nie ma obowiązku wykonywania zlecenia w konkretnie wskazanym miejscu oraz brak możliwości korzystania przez zleceniobiorcę z przywilejów, jakie przysługują pracownikom zatrudnionym na etat.