Minimalne wynagrodzenie za pracę – umowa o pracę a umowa zlecenia

Wynagrodzenie jest świadczeniem pieniężnym o określonej wysokości. Pracodawca wypłaca pensję pracownikowi za pracę, którą świadczy on w ramach stosunku pracy, z kolei zleceniobiorca otrzymuje tę należność za wykonanie zlecenia.

Umowa o pracę i umowa zlecenia – ile wynosi płaca minimalna w 2022 roku? Już teraz zapoznaj się z najważniejszymi informacjami na ten temat!

Co to jest płaca minimalna?

Mianem płacy minimalnej określa się ustalany przez państwo najniższy dopuszczalny poziom wynagrodzenia pieniężnego, jaki przysługuje pracownikowi, który jest zatrudniony na danym stanowisku w pełnym miesięcznym wymiarze czasu. U osób pracujących na ½ lub ¾ etatu ta kwota ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu. Aktualnie obowiązującym aktem prawnym, który reguluje tę kwestię, jest Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

W jakim celu ustalane jest obligatoryjne minimalne wynagrodzenie? Stanowi ono swego rodzaju zabezpieczenie pracowników, chroniące ich przed nadmierną eksploatacją ze strony pracodawców. To także metoda walki z ubóstwem i wyraz chęci zapewnienia godnego poziomu życia. Ponadto płaca minimalna ma zapobiec występowaniu przejawów nieuczciwej konkurencji na rynku pracy np. dyskryminacji pracowników ze względu na płeć. Wynagrodzenie za pracę podlega specjalnej ochronie.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia corocznie staje się przedmiotem negocjacji prowadzonych przez Radę Dialogu Społecznego (tworzą ją przedstawiciele pracowników, pracodawców oraz rządu). Kwota, która będzie obowiązywać w 2023 roku, musi zostać ogłoszona do 15 września bieżącego roku w rozporządzeniu wydanym przez Radę Ministrów.

Warto wiedzieć, że zmiana „najniższej krajowej” może nastąpić zarówno jeden, jak i dwa razy w ciągu na przestrzeni dwunastu miesięcy – odpowiednio w styczniu albo w styczniu i lipcu. Ta druga możliwość następuje w związku z wysoką inflacją, a dokładniej wtedy, gdy jej wskaźnik wynosi więcej niż 5%. Zgodnie z informacją przekazaną ostatnio przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w przyszłym roku możemy mieć do czynienia właśnie z podwójną waloryzacją.

Minimalne wynagrodzenie w 2022 roku – ile wynosi w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę?

Od dnia 1 stycznia 2022 roku pensja minimalna to 3010 złotych brutto. Ile pieniędzy realnie trafia na konto bankowe pracownika? Po odliczeniu standardowych kosztów uzyskania przychodów będzie to 2363, 56 złotych netto, czyli „na rękę”. Zauważalny jest wzrost minimalnego wynagrodzenia – w 2021 roku wynosiło ono 2800 złotych brutto.

Warto wiedzieć, że wysokość prawnie ustanowionego minimalnego wynagrodzenia ma bezpośredni wpływ na inne składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi i wypłacane przez pracodawcę. Na tej liście znajduje się na przykład: dodatek za pracę w nocy, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego, czy odszkodowanie za mobbing w miejscu pracy.

Umowa zlecenia – jaka jest wysokość minimalnej stawki godzinowej?

Już od 2017 roku w naszym kraju obowiązują przepisy o minimalnej stawce godzinowej dotyczące pracy wykonywanej na podstawie umowy zlecenia. Obecnie wynosi ona 19,70 złotych brutto za każdą godzinę wykonanego zlecenia – w porównaniu do zeszłego roku jest to wzrost o 1,40 złotych brutto. Co wpływa na wymiar godzinowej stawki minimalnej? Zależy ona od obowiązującego w danym roku minimalnego wynagrodzenia na umowie o pracę.

Minimalne wynagrodzenie za pracę – podsumowanie

Minimalne wynagrodzenie to tak zwana kategoria ogólnokrajowa. Co to oznacza w praktyce? Nie podlega ona zróżnicowaniu, jest zatem taka sama bez względu na region Polski, branżę, czy posiadane przez pracowników kwalifikacje.

Na koniec trzeba też zaznaczyć, że pensja minimalna to kwestia budząca kontrowersje – ma zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników, którzy dla obrony zajmowanego stanowiska potrafią wskazać wiele argumentów.