Zastępstwo inwestycyjne

Zastępstwo inwestycyjne jest komfortową formą prowadzenia inwestycji, z którą wiąże się szereg korzyści. Przede wszystkim jest to duża oszczędność czasu oraz środków finansowych. W odniesieniu do tego pojęcia można mówić o postaci inwestora zastępczego – jest nim wyspecjalizowany podmiot (osoba lub firma) działający na podstawie umowy zawieranej z tak zwanym inwestorem bezpośrednim, zastępujący go na kolejnych etapach procesu budowlanego. Takim inwestorem bezpośrednim jest najczęściej osoba fizyczna, która dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi, jednak potrzebuje profesjonalnego wsparcia ze względu na to, że nie posiada odpowiedniej wiedzy i wymaganego doświadczenia lub nie dysponuje czasem pozwalającym na sprawowanie nadzoru nad realizacją inwestycji.

Finrolling - Zastępstwo inwestycyjne

Szczegółowy zakres uprawnień i zadań inwestora zastępczego zależy zwykle od treści sporządzonej umowy. Można jednak wskazać, że jego główną rolą jest szeroko rozumiana organizacja oraz koordynacja, a więc realizowanie wszystkich tych czynności, które w normalnych warunkach należałyby do obowiązków inwestora bezpośredniego (w tym występowanie w jego imieniu wobec osób trzecich). Wszystkie podejmowane przez niego aktywności mają prowadzić do osiągnięcia celu, jakim jest zrealizowanie inwestycji zgodnie z odnoszącymi się do niej początkowymi założeniami.

Na działania o różnorodnym charakterze, realizowane przez nas w ramach zastępstwa inwestycyjnego, składają się aktywności, takie jak:

  • przygotowywanie ofert przetargowych (wraz z ich elektroniczną wysyłką),
  • kompletowanie materiałów niezbędnych podczas ubiegania się o wsparcie z funduszy europejskich,
  • sprawowanie nadzoru nad przebiegiem inwestycji (począwszy od przygotowania harmonogramu rzeczowo-finansowego, przez monitorowanie przebiegu inwestycji, kontrolę jej terminowej realizacji i zatwierdzania płatności na rzecz wykonawców, aż po przygotowanie protokołów realizacji częściowych i końcowych inwestycji),
  • przygotowywanie przetargów w zastępstwie inwestorskim (dla finansowania funduszy publicznych, w tym unijnych),
  • organizacja i prowadzenie narad koordynacyjnych w procesie inwestycyjnym,
  • zlecanie dokumentacji projektowej na podstawie wytycznych wskazanych przez inwestora,
  • rozliczanie inwestycji.

Zawierana w takiej sytuacji umowa o zastępstwo inwestycyjne jest określana jako tzw. umowa nienazwana. Stanowi bowiem przykład kontraktu, którego ścisłe zasady tworzenia nie zostały unormowane w żadnym obowiązującym akcie prawnym – najbardziej zbliżona swoją formą jest do niej umowa zlecenia.